مقاله بيان کمي ژن هاي BAG1؛ BAX و BCL-2 در جنين هاي انساني با درجات مختلف فراگمنتاسيون حاصل از ART که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در ياخته از صفحه ۲۵۷ تا ۲۶۶ منتشر شده است.
نام: بيان کمي ژن هاي BAG1؛ BAX و BCL-2 در جنين هاي انساني با درجات مختلف فراگمنتاسيون حاصل از ART
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنين هاي انساني
مقاله فراگمنتاسيون
مقاله ژنهاي آپوپتوزي
مقاله اکتينومايسين D
مقاله روش TUNEL

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيلتن اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: توتونچي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: گورابي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: كريميان ليلي
جناب آقای / سرکار خانم: باغبان اسلامي نژاد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاري يزدي پوپك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي بيان ژن هاي BAG1،  BAXو BCL-2 در جنين هاي انساني با درجات مختلف فراگمنتاسيون حاصل از (ART) Assisted Reproduction Technology
مواد و روشها: با استفاده از ميکروسکوپ معکوس و بر اساس درجه فراگمنتاسيون، جنين هاي انساني در مرحله هشت سلولي به چهار گروه تقسيم شدند: گروه I جنين هايي با کمترين ميزان فراگمنتاسيون (كمتر از ۵ درصد)، گروه II جنين هايي با کمتر از ۲۵ درصد فراگمنتاسيون، گروه III جنين هايي با بيشتر از ۲۵ درصد فراگمنتاسيون و گروه IV جنين هاي القا شده آپوپتوزي با اکتينومايسين D. در اين مطالعه در ابتدا به منظور تشخيص آپوپتوز در جنينهاي آزمايشي رنگ آميزي TUNEL انجام شد و بعد از آن به منظور بررسي بيان کمي ژن هاي مورد مطالعه در هر چهار گروه مختلف از روش  (RT-PCR) Revers Transcription Polymerase Chain Reactionو Quantitative PCR (q-PCR) استفاده شد.
يافته ها: نتايج حاصل از رنگ آميزي TUNEL، نشان داد که جنين هايي با فراگمنتاسيون بالا، داراي ميزان بيشتري از اجسام آپوپتوزي مي باشند. نتايج حاصل از بررسي RT-PCR و  q-PCRنشان داد که از گروه I به سمت گروه IV، از ميزان بيان رونوشتBAG1  به طور معني داري کاسته ميشود. همچنين بالاترين ميزان بيان ژن BAX در گروه II مشاهده شد، در حالي که رونوشت ژن BCL2 در هيچ يک از گروههاي آزمايشي مشاهده نشد. تاثير اکتينومايسينD  بر ميزان بيان رونوشت ژن هاي مورد مطالعه در گروه جنينهاي القا شده آپوپتوزي (گروه IV) نسبت به گروه کنترل (گروه I) با کاهش معني داري همراه بود.
نتيجه گيري: بيان رونوشت ژن BAG، ميتواند به عنوان يک مارکر مناسب جهت تشخيص آپوپتوز در جنينهاي انساني به کار رود، در حالي که رونوشت ژن BCL-2 در جنينهاي انساني مرحله هشت سلولي نقشي در شناسايي آپوپتوز ندارد.