مقاله بيواستراتيگرافي نهشته هاي عضوهاي a و b سازند قم بر مبناي فرامينيفرا پلانکتيک در ناحيه الگو، برش چينه شناسي کوه دو برادر، جنوب شرق قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه زمين شناسي ايران از صفحه ۳ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بيواستراتيگرافي نهشته هاي عضوهاي a و b سازند قم بر مبناي فرامينيفرا پلانکتيک در ناحيه الگو، برش چينه شناسي کوه دو برادر، جنوب شرق قم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازند قم
مقاله عضوهاي a وb
مقاله برش الگو
مقاله فرامينيفرا پلانکتيک
مقاله جنوب شرق قم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشيان جهانبخش
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري مليحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهميت سازند قم و گسترش وسيع آن در زون ايران مرکزي و اختلاف نظر در مورد مرز اليگوسن – ميوسن در ناحيه الگو، سبب شد تا گسترش چينه شناسي فرامينيفرهاي عضوهاي a و b سازند قم درکوه دوبرادر در جنوب شرق شهر قم مورد بررسي قرار گيرد. عضوهاي a و b سازند قم در برش مورد مطالعه با ۱۷۴ متر ضخامت از سنگ آهک، سنگ آهک ماسه اي، مارن، مارن ماسه اي، و ميان لايه هايي از ماسه سنگ و کنگلومرا تشکيل يافته است. شناسايي و بررسي گسترش چينه شناسي فرامينيفرهاي پلانکتيک عضوهاي a و b و تعيين سن نهشته ها با برداشت ۷۲ نمونه منجر به شناسايي۷ جنس و ۱۲ گونه از آن ها شد. در ميان گونه هاي شناسايي شده حضور Globigerinoides primordius از قاعده عضو (نمونه شماره ۲) و Globigerinoides triloba  از نمونه شماره ۶ در عضو a و تکرار حضور آن در عضو b به تعداد زياد و نيز حضور Paragloborotalia kugleri تا قسمت هاي مياني (نمونه شماره ۴۲)، سن اکيتانين را براي نهشته هاي عضوهاي a و b مشخص مي سازد.