مقاله بيوريتم و عملكرد تحصيلي (مطالعه موردي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۷۰ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بيوريتم و عملكرد تحصيلي (مطالعه موردي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيوريتم
مقاله چرخه هاي فيزيکي
مقاله چرخه هاي حسي
مقاله چرخه هاي ذهني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده اشرافي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر در پي تعيين رابطه بين تغيير در سطح نمرات و چرخه هاي زيست آهنگ (بيوريتم) دانشجويان مي باشد. گروه مورد مطالعه در اين پژوهش شامل تعداد ۳۸۴ نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي فيروزكوه مي باشند كه حجم آن بر اساس جدول مورگان تعيين شده و از روش تصادفي طبقه اي انتخاب شده اند. با استفاده از نرم افزار رسم نمودارهاي زيست آهنگ براي روزهاي امتحانات گروه نمونه با توجه به تاريخ برگزاري امتحان و تاريخ تولد آنها نمودارهاي زيست آهنگ رسم شده است. براي تعيين نمره امتحان، تاريخ برگزاري امتحان و تاريخ تولد اعضاي نمونه به آرشيو واحد امتحانات دانشگاه مراجعه شده است. تركيب هاي مختلف چرخه هاي زيست آهنگ به شش گروه مختلف تقسيم شده و نمره  هر يك از دانشجويان متناسب با هر يك از اين تركيب ها ثبت و سپس نمره امتحان و تركيب چرخه ها در هر امتحان توسط نرم افزارspss  مورد تحليل قرار گرفته است. براي پاسخ به سوال هاي تحقيق از روش تجزيه واريانس و آزمون تعقيبي lsd استفاده شده است. نتيجه حاصل از تحليل اطلاعات جمع آوري شده نشان مي دهد كه بالاترين سطح نمرات دانشجويان مربوط به زمان هايي است كه چرخه ذهني دانشجويان به تنهايي يا به همراه ساير چرخه ها بالاتر از خط صفر قرار داشته است.