مقاله بيگانگي اجتماعي جوانان (مطالعه موردي: دانشجويان دختر و پسر دانشگاه اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه از صفحه ۲۵ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بيگانگي اجتماعي جوانان (مطالعه موردي: دانشجويان دختر و پسر دانشگاه اصفهان)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيگانگي
مقاله جوانان
مقاله اعتباريابي
مقاله تحقيق پيمايشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زكي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي و تبيين بيگانگي يکي از دل مشغولي هاي مهم و شايع جامعه شناسي جوانان در ايران معاصر است. جامعه شناسي سعي بر آن دارد که بيگانگي را از جنبه هاي مختلف بررسي نموده تا بدين وسيله تحليلي علمي ارايه گردد اين جنبه ها شامل مباحث زير است: ماهيت و عوامل شکل دهنده بيگانگي، آثار و کارکردهاي مختلف بيگانگي، الگوهاي اجتماعي بيگانگي (برحسب جنس، سن، دين و غيره)، بيگانگي در گروههاي اجتماعي خاص (جوانان، معلمان و غيره) و اشکال و وجوه بيگانگي (سازماني، فرهنگي و غيره).
سنجش و اندازه گيري بيگانگي جوانان يکي از گرايش هاي پژوهشي در زمينه بيگانگي است. پژوهشگران از ابزارهاي متنوع و مختلفي براي سنجش ابعاد گوناگون بيگانگي استفاده نموده اند مدل نظري مدي، کوباساوهوور (۱۹۷۹) براي ارزيابي و سنجش بيگانگي به دو بخش همزمان بيگانگي توجه داشته است: الف) اشکال (فرم هاي) چهارگانه بيگانگي شامل احساس بي قدرتي، بي ريشگي، پوچ گرايي و بي مخاطرگي. ب) موضوعات پنجگانه بيگانگي شامل بيگانگي از خود، کار، خانواده، روابط اجتماعي و نهادهاي اجتماعي. جامعيت مدل نظري مدي و همکاران انگيزه انجام پژوهش پيمايشي حاضر است که سعي در آزمون و اعتباريابي پرسشنامه بيگانگي براي نخستين بار در ايران دارد که داده هاي آن از بين ۳۰۰ جوان جمع آوري شده است. داده هاي پژوهش پس از گردآوري با استفاده ازروش هاي آمار توصيفي (يک متغيره و دو متغيره)، آمار استنباطي (آماره آزمون تي، ضرايب همبستگي، تحليل عاملي) مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت.