مقاله بيگانگي دانشجويان علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم سياسي از صفحه ۹۱ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: بيگانگي دانشجويان علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيگانگي
مقاله بي قدرتي
مقاله نابه هنجاري
مقاله آنومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زكيخاني محمدصادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت مشکلات دانشجويان که يک قشر اجتماعي مهم در جامعه و آينده سازان جامعه خويش اند از اهميت خاصي برخوردار است. يکي از مشکلات اجتماعي دانشجويان بيگانگي است. بيگانگي به مثابه يک احساس عدم تعلق يا جدايي از جامعه وفرهنگ است. اين تحقيق دو هدف دارد :۱- تشخيص بيگانگي بي قدرتي ونا به هنجاري و ۲ تعيين رابطه بين متغيرهاي جنسيت، تاهل و وضعيت تحصيلي با بيگانگي.
در اين تحقيق از نظريه هاي روبرت مرتون، اميل دورکيم و سي من در مورد بيگانگي استفاده شده و با مقياس دين و تکنيک ليکرت اندازه گيري شده است. اين تحقيق موردي- پيمايشي است و از روش نمونه گيري تصادفي ساده از ۱۱۸ نفر دانشجو ثبت نام شده مقطع کارشناسي رشته علوم سياسي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي – واحد کرج، نيمسال دوم سال تحصيلي ۱۳۸۹-۱۳۸۸ استفاده شده است. تکنيک جمع آوري داده ها پرسشنامه دست ساخت با سوالات بسته است.
در تحليل آماري، از مجذور خي جهت تعييين تفاوت فراواني مشاهده شده و مورد انتظار و tc جهت تعيين همايندي معيارهاي ناپيوسته بهره گرفته شده است. براي آزمون سطح فرضيات تحقيق، سطح اطمينان ۰۵٫ انتخاب شده است. از تعداد ۱۱۸ دانشجو، ۶۰ زن، و ۵۸ مرد، ۱۱۰ مجرد و ۸ متاهل و بالاخره ۶۵ نفر با معدل بالا و ۵۳ نفر با معدل پايين هستند. بيگانگي بي قدرتي و نا به هنجاري در ميان دانشجوييان رشته علوم سياسي مشاهده شد. تفاوت معناداري در بيگانگي بي قدرتي و نا به هنجاري دانشجوييان با معدل بالا و پايين مشاهده شد. در واقع دانشجوييان با معدل بالا بيش از دانشجويان با معدل پايين بيگانگي بي قدرتي و نابه هنجاري دارند. نشان دادن رابطه بين متغيرها در حد خيلي ضعيف، ضعيف و متوسط است.