مقاله بي سازماني اجتماعي و ترس از جرم (مطالعه مقايسه اي مناطق ۳ و ۱۲ شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۲۲۳ تا ۲۴۴ منتشر شده است.
نام: بي سازماني اجتماعي و ترس از جرم (مطالعه مقايسه اي مناطق ۳ و ۱۲ شهر تهران)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احساس امنيت
مقاله ترس از جرم
مقاله بزه ديدگي
مقاله بي سازماني اجتماعي
مقاله پيوند محله اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سراج زاده سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: گيلاني اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: براي تبيين پديده ترس از جرم نظر يه هاي جامعه شناختي متعددي مثل بي سازماني اجتماعي، بوم شناسي اجتماعي، جامعه بيم زده، قرباني شدن، تاثير رسانه و آسيب پذيري مطرح شده است. در اين مقاله تلاش شده است تا دلالت هاي نظريه هاي بوم شناسي و بي سازماني اجتماعي براي موضوع ترس از جرم بررسي شود.
روش: با روش پيمايش نمونه اي ۳۰۰ نفره از ساكنان مناطق ۳ و ۱۲ شهر تهران، كه از نظر بي سازماني اجتماعي و فيزيكي در وضعيت كاملا متفاوتي هستند، مورد برسي قرار گرفتند. متغير ترس از جرم با دو بعد احساس امنيت و نگراني از جرم و متغير بي سازماني با ابعاد بي نظمي اجتماعي، نگراني اجتماعي، تنوع خرده فرهنگي، پيوندهاي محله اي، و دلبستگي محله اي تعريف عملياتي و با طيف ليكرت پنج گزينه اي سنجيده شدند.
يافته ها: ترس از جرم در ساكنان منطقه ۱۲، بيش از منطقه ۳ بود. همچنين ابعاد بي سازماني اجتماعي به جز پيوندهاي محله اي، و دلبستگي محله اي در منطقه ۱۲ كمتر از منطقه ۳ بود. همه ابعاد بي سازماني اجتماعي با ترس از جرم را بطه معناداري داشتند.
نتايج: مقايسه ميزان ترس از جرم در دو منطقه مورد مطالعه و همچنين رابطه ابعاد بي سازماني با ترس از جرم مويد نظريه بي سازماني است. تنها استنثنا روابط محله اي است كه رابطه اش با ترس از جرم معكوس بود. اين پديده با توجه به بافت اجتماعي دو محله مورد مطالعه قابل توضيح است.