مقاله بکارگيري برنامه مشارکتي- آموزشي براساس الگوي پرسيد به منظور ارتقا احترام به خود و بهداشت روان دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۲۲ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بکارگيري برنامه مشارکتي- آموزشي براساس الگوي پرسيد به منظور ارتقا احترام به خود و بهداشت روان دانشجويان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهداشت روان
مقاله دانشجويان
مقاله آموزش
مقاله الگوي پرسيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشكي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: غفراني پور فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: آزادفلاح پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آسيب پذيري دانشجويان به ويژه شاغلين به تحصيل در رشته هاي علوم پزشکي در مقابل موقعيت ها و مشکلات مختلف مي تواند بطور خاص بر سلامت رواني آنها اثرگذار باشد. در اين راستا مطالعه حاضر با هدف بکارگيري يک برنامه مشارکتي- مهارتي براساس الگوي پرسيد به منظور ارتقاي احترام به خود و بهداشت روان دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشکي گناباد و بيرجند در مدت دو سال انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر يک تحقيق تجربي براساس الگوي پرسيد بود که ۱۵۴ دانشجو به صورت تصادفي براي گروههاي آزمون و شاهد انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه هاي عوامل مستعد کننده، قادر کننده و تقويت کننده، احترام به خود روزنبرگ و GHQ-28 استفاده شد. برنامه مداخله به شيوه بحث گروهي متمرکز و درقالب مهارتهاي زندگي منتخب طراحي و اجرا شد و پس از پايان جلسات برنامه ريزي شده در هر دو گروه به طور مجزا برآورد و مقايسه گرديد. داده هاي استخراج شده با استفاده از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي در قالب نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل گرديد.
نتايج: بررسي يافته ها نشان داد که عوامل مستعدکننده، عوامل قادر کننده و تقويت کننده، احترام به خود و بهداشت روان دانشجويان در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد بعد از مداخله تفاوت معني داري داشتند. بطوري که پس از مداخله متغيرهاي بهداشت روان (P<0.0001)، احترام به خود (P<0.001)، عوامل مستعد کننده (P<0.01) و عوامل قادر کننده و تقويت کننده (P<0.02) بين گروههاي آزمون و شاهد تفاوت معني داري نشان دادند.
نتيجه گيري: اين نتايج خاطر نشان مي کنند که برنامه ريزي به صورت آموزش مهارت هاي زندگي منتخب و براساس الگوي پرسيد موجب مشارکت و توانمندسازي در راستاي ارتقاي احترام به خود و بهداشت روان دانشجويان مي شود.