مقاله بکارگيري شبکه هاي عصبي ARTMAP فازي و KSOFM براي کاهش نرخ بيت کد کننده گفتار مبتني بر استاندارد FS-1015 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بکارگيري شبکه هاي عصبي ARTMAP فازي و KSOFM براي کاهش نرخ بيت کد کننده گفتار مبتني بر استاندارد FS-1015
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کد کننده گفتار
مقاله شبکه هاي عصبي
مقاله چندي سازي برداري
مقاله ARTMAP فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخان منصور
جناب آقای / سرکار خانم: غرويان داوود
جناب آقای / سرکار خانم: اسلام زاده علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طيف سيگنال گفتار به پارامترهاي پيش بيني خطي (LPC) حساسيت زيادي داشته و بروز خطاهاي کوچک در چندي سازي منجر به ناپايداري در فيلتر سنتز مي شود و اين در حالي است که پارامترهاي زوج طيفي (LSP) در اين مورد به عنوان روش بازنمايي موثرتر مطرح هستند. از سوي ديگر شبکه هاي عصبي مصنوعي تاکنون به عنوان ابزاري موفق براي بهبود کيفيت و کاهش پيچيدگي محاسباتي کد کننده هاي گفتار بکارگرفته شده اند. بر اين اساس در اين مقاله با ايجاد تغييراتي در ساختار کد کننده مبتني بر استاندارد FS-1015، سعي در کاهش نرخ بيت ۲٫۴ کيلوبيت برثانيه اي اين الگوريتم، ضمن بهبود نتايج عملکردي آن شده است. در اين راستا، با بکارگيري پارامترهاي LSP به جاي LPC و نيز چندي کننده هاي برداري مبتني بر شبکه هاي عصبي KSOFM (نسخه با آموزش تحت نظارت) و ARTMAP فازي، نرخ بيت کد کننده به ۱٫۹ kbps کاهش و کيفيت گفتار سنتزشده در ملاک MOS نيز به ترتيب به ميزان ۰٫۱۳ و ۰٫۲۶ بهبود يافته است. همچنين زمان اجراي الگوريتم در صورت بکارگيري دو روش چندي سازي عصبي مذکور به ترتيب به ميزان %۲۷ و %۴۳ کاهش پيدا مي کند.