مقاله بکارگيري شيوه Service Learning در آموزش دانشجويان پرستاري در عرصه بهداشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۱۳۴ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: بکارگيري شيوه Service Learning در آموزش دانشجويان پرستاري در عرصه بهداشت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Service Learning
مقاله عرصه بهداشت
مقاله دانشجوي پرستاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرمي راد اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندزاده کبري
جناب آقای / سرکار خانم: عابديني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري سعيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مهمترين هدف هر رويکرد آموزشي ارتقاي سطح دانش و نگرش يادگيرنده است. بي شک شيوه هاي آموزشي نظير يادگيري حين خدمت به شيوه هاي ديگر ارجحيت دارند. هدف از مطالعه حاضر تعيين تاثیر شيوه يادگيري همزمان با ارايه خدمت، بر آگاهي و نگرش دانشجويان در زمينه ايدز مي باشد.
روش کار: در يک مطالعه نيمه تجربي، ۳۴ نفر از دانشجويان پرستاري در نيم سال دوم سال تحصيلي ۸۸ ۱۳۸۷ از طريق نمونه گيري به شيوه سرشماري انتخاب و بطور تصادفي به دو گروه مداخله و کنترل تقسيم شدند. براي گروه کنترل روش آموزشي مرسوم و جهت گروه مداخله از فرايند آموزشي Service Learning استفاده شد. دانش و نگرش دانشجويان و گروه هدف، (شامل ۵۱ نفر از پرستاران شاغل)، قبل و بعد از اجراي فرايند آموزشي، ارزيابي و ميزان دستيابي دانشجويان به اهداف تعيين شده، مشخص شد. داده ها با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي و آزمون t زوجي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. سطح معني داري ۰۵/۰ در نظر گرفته شد.
يافته ها: نمره پس آزمون آگاهي و نگرش دانشجويان گروه مداخله، بطور معني داري بيش از ميانگين نمره آگاهي و نگرش گروه کنترل بود (p<0.05). همچنين ميانگين نمره آگاهي گروه هدف قبل و بعد از مداخله تفاوت معني داري نشان داد (p<0.05). ميانگين نمره نگرش اين گروه قبل و بعد از مداخله تفاوت نداشت (p<0.05).
نتيجه گيري: يادگيري به شيوه Service Learning، در افزايش آگاهي و تغيير نگرش دانشجويان موثرتر از شيوه هاي مرسوم مي باشد. بر اساس يافته هاي اين پژوهش پيشنهاد مي شود مطالعاتي در مورد مشکلات اجرايي اين روش درکشور انجام شود.