مقاله بکارگيري نمودارهاي کنترل در پايش عملکرد مراقبت هاي اوليه بهداشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بکارگيري نمودارهاي کنترل در پايش عملکرد مراقبت هاي اوليه بهداشتي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمودار کنترل
مقاله مراقبتهاي اوليه بهداشتي
مقاله عملکرد فرآيند
مقاله اسلامشهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرح بخش مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: پايش و ارزشيابي از اجزاي اساسي هر برنامه سلامت هستند. نمودارهاي کنترل / روند عملکرد فرايند را در طول زمان به وضوح نشان داده و مديران و کارکنان را قادر مي سازد تا با تشخيص نوسانات عام و خاص/ يک ارزشيابي منطقي و درست از عملکرد فرايند بعمل آورند. اين مطالعه براي طراحي روش به کارگيري نمودارهاي کنترل در نظام مراقبتهاي اوليه بهداشتي اجرا گرديد.
روش کار: اين مطالعه در دو مرحله انجام يافت. در مرحله اول ميانگين تاخير در دريافت خدمات بهداشتي در فواصل هفته/ ماه و فصل به صورت گذشته نگر مقايسه شد. در مرحله دوم با توجه به نوع فرايندهاي سلامت و ويژگيهاي نمودارهاي کنترل و سهولت استفاده از آنها نمودارهاي کاربردي در نظام مراقبتهاي اوليه بهداشتي معرفي شدند.
نتايج: بيش از ۹۵ درصد ميانگين هاي هر هفته در فرايندهاي مطالعه شده در مقادير پايين تر از حد بالايي قرار داشتند. در فرايندهاي مطالعه شده در ۱۰۰ درصد موارد ميانگين ماهانه و فصلي تاخير در دريافت خدمت موردنظر در محدوده نمودار کنترل قرار داشت.
نتيجه گيري: پيامدهاي سلامت از ارايه خدمات درست تحقق مي يابند. بايستي با نشانگرهاي اختصاصي و ساده پوشش و عملکرد خدمات بهداشتي پيگيري و مديريت شوند. با توجه به موارد سنجش شايع در نظام مراقبتهاي اوليه بهداشتي پيشنهاد مي گردد سه نمودار  X-Rنمودار  nPو نمودار C براي پايش فرايندها به کار گرفته شوند. نمودارهاي کنترل اين امکان را به ارايه دهندگان خدمات سلامت مي دهند که با جمع آوري داده هاي ساده و کاربردي عملکرد فرايندهاي سلامت را تعيين و مديريت نمايند. از ويژگيهاي اين نمودارها مي توان به مطالعه طولي داده ها/ روشهاي محاسباتي ساده و کاربردي بودن آنها اشاره کرد.