سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خسرو معروفی نقدهی – کارشناس ارشد اکتشاف معدن، شرکت معدنی دانش گستر زمین
رضا فلاحت – مدرس دانشگاه صنعتی سهند تبریز
جمال الدین هنرپژوه – عضو هیأت علمی گروه معدن دانشگاه کردستان
امیر حافظ قرآن – کارشناس ارشد معدن، شرکت معدنی دانش گستر زمین

چکیده:

امروزه تلفیق اطلاعات زمی نشناسی در GIS برای انتخاب مناطق مساعد کانی سازی، یکی از مهمترین قسمتهای پروژ ههای اکتشافی بوده و ضرورت آن کاملا محسوس است. در این راستا روشهای معمولی و رایج مورد استفاده برای تلفیق کمی داد هها و اطلاعات، تهی هی نقش ههای دوتایی و یا س هتایی است که توانایی بیان ارزش نسبی کلا سهای یک لایه نسبت به هم و نیز خود لای هها نسبت به یکدیگر را ندارند. مقال هی حاضر روش مجموع ههای فازی را برای رفع این مشکل معرفی م ینماید.
به عنوان مطالع هی موردی، داد ههای ژئوشیمیایی مقدماتی آلوت که شامل ۸۳۶ نمون هی رسوب آبراه های بوده و برای ۲۰ عنصر آنالیز گشت هاند، مورد استفاده قرار گرفت. پس از پردازش اولی هی داد ههای خام، نقش ههای ژئوشیمیایی حاصل از تحلی لهای آماری تک متغیره و چند متغیره رسم شدند. این نقش هها درGIS بر اساس متد فازی و طبق مدل تعریف شده، با هم تلفیق و نواحی امیدبخش کانی سازی، بر مبنای مقادیر تابع عضویت فازی حاصل شده، مشخص گردیدند.