سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین ربیعی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده ه
سیدفرشید کاشانی بزرگ – استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه

چکیده:

اسیای سیاره ای به همراه عملیات حرارتی انیل به منظورساخت پودر برمبنای ترکیب بین فلزی NiTi مورد استفاده قرارگرفت. عملیات الیاژسازی مکانیکی مخلوط پودری با نسبت استوکیومتری Ti50Ni50 صورت پذیرفت. اثر نسبت وزنی گلوله به مخلوط پودری و زمان کار اسیا مورد بررسی قرارگرفت. نتایج پراش سنجی پرتوایکس و بررسیهای میکروسکوپی الکترونی روبشی نشان داد که با افزایش نسبت وزنی گلوله به پودر و زمان کار اسیا اندازه محصولات کار اسیا کاهش و لیکن میزان کرنش شبکه ای افزایش می یابد. تشکیل ساختار امورف در حین فرایند الیاژسازی مکانیکی به افزایش میزان کرنش شبکه ای نسبت داده می شود عملیات حرارتی انیل محصولات کار اسیا موجب تبدیل ساختار امورف به ساختمان های متبلور شامل NiTi2,Ni3Ti,NiTI گردید.