سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هادی پناهی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه تهرا
رضا توکلی مقدم – دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

این مقاله، کاربرد الگور یتم ژنتیک برای حل مساله استقرار حلقه بسته بـا تـسه یلات انـدازه هـا ی متفـاوت مـورد بررسـ ی قـرار می گیرد . این مس اله بدل یل پ یچیدگی و حجم بالا ی محاسبات در جزو مسا یل بهینه سازی ترکیبات ی و NP-hard می باشد . به دسـت آوردن حل بهینه برا ی مساله مورد نظر در ابعاد بالا در زمان محاسباتی معقول بوسیله رویکردهای سنتی و ابزارهای بهینه سـازی متداول، بسیار مشکل است . بنابراین یک الگوریتم فرا ابتکاری مبتی بر الگوریتم ژنتیک برای حل مساله استقرار حلقه بسته پیشنهاد می گردد . به دلیل کارایی بالا، این الگوریتم پیشنهادی می تواند جواب نزدیک به بهینه در زمان کوتاه ارائه دهد . در این مقاله، از یک جستجو ی محل ی برا ی کمک به بهتر شدن جواب الگور یتم ژنت یک استفاده شده است . در انتها، نتایج محاسـبات ی بدسـت آمده از این الگوریتم با خروجی نرم افزار لینگو نسخه ۸ مقایسه و بررسی شده است