سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرجان کائدی – دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه کامپیوتر
کامران زمانی فر –
ناصر قاسم آقایی –

چکیده:

زمانبندی پردازنده یکی از مهمترین موضوعات در طراحی سیستم عامل است. روش های مختلفی برای زمانبندی پردازنده ارائه شده است. در یکی از این روش ها، فرایندهای آماده بر اساس ویژگ یهای خود در چندین صف جداگانه قرار می گیرند و پردازنده به ترتیببین صف ها حرکت کرده و بخشی از زمان خود را به سرویس دهی هر صف تخصیص می دهد. یک پارامتر موثر بر کارایی پردازنده در اینروش زمانبندی، اندازه برهه های زمانی تخصیص داده شده برای سرویس دهی هر صف می باشد. در این مقاله، روشی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای به دست آوردن برهه زمانی مناسب برای سرویس دهی هر یک از ص فهای پردازنده ارائه شده است. در این روش،زمانبندی های ممکن برای پردازنده، به صورت جمعیت کروموزم ها طراحی شده اند. الگوریتم ژنتیک فضای زمانبند یهای ممکن را با هدفیافتن زمانبندی بهینه برای سرویس دهی صف های فرایندها جستجو می کند. میزان مناسب بودن هر زمانبندی بر اساس یک تابع برازندگی محاسبه می شود. تابع برازندگی بر مبنای معیارهای ارزیابی صف فرایندها در سیستم عامل و همچنین روابط موجود در نظریه صف طراحی شده است. به منظور افزایش سرعت اجرا، این الگوریتم به صورت موازی در محیطMPIپیاده سازی شده و نتایج خوبی را نشان داده است.