سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داود عزیزیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا
ابوالفضل ناطقی – مؤسسة تحقیقات ترانسفورماتور ایران
عباس لطفی – مؤسسة تحقیقات ترانسفورماتور ایران

چکیده:

ترانسفورماتورهای خشک رزینی بعنوان یکی از مهمترین ترانسفورماتورهای مقاوم در مقابل آتش سوزی، امروزه بصورت وسیعی مورد توجه صنعت توزیع برق قرار گرفته اند . محدودة دما در این ترانسفورماتورها بالاتر از انواع روغنی است که این به نوبة خود حفاظت و مونیتورینگ آنها را ضروری می نماید . در این مقاله مدلهایی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک جهت مدلسازی رفتار حرارتی ترانسفورماتور خشک رزینی در حالات گذرا ارائه و صحت آنها توسط تجربه تأیید شده است . آنچنان که در مقالة حاضر نشان داده شده است، مدلهای حرارتی می توانند جهت مونیتورینگ دمایترانسفورماتور خشک رزینی در معرض بارهای مختلف مورد استفاده قرار گیرند . علاوه بر این نشان داده می شود که چگونه زمان طولانی تست حرارتی، توسط مدلهای ارائه شده به حدود ۰/۳
کاهش می یابد .