سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

همایون لاهیجانیان – استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
احسان خاوندکار – دانش آموخته کارشناسی مهندسی ایمنی صنعتی، دانشکده مهندسی صنایع، دان
ناصر ناصریه – دانش آموخته کارشناسی مهندسی ایمنی صنعتی، دانشکده مهندسی صنایع، دان

چکیده:

ایجاد و بهبود سامانه ای به منظور ارتقا سطح کارآیی و ایمنی معادن و حداقل سازی هزینه های تحمیلی حاصل از شکست در چرخه ی تولیدی / استخراجی معادن از اولویتی اساسی برخوردار است . از اینرو مقاله حاضر به طراحی سامانه مدیریت ایمنی در جهت دستیابی به قابلیت اطمینان و واریانس تخمین اطمینان پذیری مطلوب سامانه معادن خواهد پرداخت . این موضوع در قالب دستیابی به کارکردهای حداقلی هزینه ای زیرسامانه های معادن با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان ، امکان پذیری و واریانس های متفاوت طرح گردیده و با اعمال فرآیندهای آماری و به کمک الگوریتم ژنتیک بهینه و حل گردیده است . داده ها حاصله از بکارگیری الگوریتم ژنتیک مورد تحلیل واقع گردیده و نتایج تحلیل عنوان الگویی جهت دستیابی به قابلیت اطمینان حداکثری کل سامانه در ازای حداقل هزینه ی تحمیلی و کمینه سازی ریسک عملیاتی جهت بهینه سازی سامانه ی ایمنی معادن ارایه گردیده است .