سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اصغر اخوان – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله – پژوهشکده طب رزمی – مرکز تحقیقات بهدار

چکیده:

بهداری نیروهای مسلح در شرایط صلح و جنگ و بحران فعال و انجـام ماموریـت میکننـد . فعالیـت نیروهـای درمـانی نظامی در زمان صلح به طور یکسان و با کیفیت از الکوهای درمانی کشور و وزارت بهداشت و درمان در حال انجام می باشد . فعالیت نیروهای درمانی سپاه و ب سیج با شروع جنگ به صورت خلاق ایجاد و طی سالهای جنگ از نظر کیفی و کمی پیـشرفت وباعث ارائه خدمات درمانی چشمگیر و ارزشمندی شد . انجـام ماموریـت بهـداری رزم در مـانور بـا تجربـه از زمـان جنـگ و در بحرانهای زلزله و سیل به صورت فعال می باشد . متن : با اتمام جنگ، با انجام مانورهای متفاوت و پیش بینی شرایط جنگی در مناطق مختلف با محـدودیت هـای پـیش بینـی شده، نیروهای درمانی رزم سعی در ارتقاء تجربیات جنگ، و انعطاف پذیری هر چه بیشتر نیروهای درمانی رزم خود کرده است .
در شرایط صلح افزایش سطح علمی و کمی نیروهای تخصصی درمانی و مراکز د رمانی همگام با مراکـز درمـانی جهـان و وزارت بهداشت درمان پیشرفت کرده است . سابقه استفاده از تله مدسین در بحرانها و جنگ ۲۰ سال پیش بر می گردد در سال ۱۹۹۰ در بحرانهای طبیعی گردباد و زلزله در بیمارستانهای نظامی سیار با اسکنرهای کامپیوتری تصاویر رادیولوژیک را به طور تله مدسین ارسال کردند . در جنگ خلیج فارس ۱۹۹۱ سیستم تله رادیولوژی را گسترش دادند . در سال ۱۹۹۴ کنفـرانس ویـدئویی در ارتـش در جنـگ های افغانستان کرواسی بوسنی و عراق تجربه شد . در تجربیات اخیر تله مدسین حتی در روشهای درمانی و جراحی با موفقیـت انجام شده است . بحث : تفاوت محسوس نیروهای درمانی رزمی کشورمان با نیروهای درمانی کشورهای شرکت کننده در بحرانهای اخیر به علـت عدم یک مدیریت علمی، عدم بکارگیری تکنولوژی کامپیوتر و ارتباطات تله مدسین عدم رفع معایب در بحرانهای قبلـی و عـدم توجه به ارتقاء کیفی و تحول در خدمت رسانی بحرانی باعث توجه بیش از اندازه به موضوع ترپاژ مصدومین شده است . شروع بکارگیری فن آوری و تکنولوژی تله مدسین در بحرانها باعث اصلاح نواقص تریاژ مصدومین کم کـردن حـضور نیروهـای تخصصی و کم کردن مراکز درمانی از میدان خطر تـسریع در امـور صـحیح درمـان مـصدومین، جلـوگیری از دوبـاره کاریهـای درمانی، ایجاد زمینه بروز خلاقیت های نو در امور درمان مصدومین بحران و جنگ میباشد . نتیجه گیری : بکارگیری تکنولوژی در کنار تجربیات زمان جنگ و بحران باعث ارتقاء درمان در شرایط بحـران و جنـگ و ارائـه خدمات درمانی در شرایط با محدودیت های منطقه ای و مستقل و حذف بعد مسافت می باشد .