سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اصغر اخوان – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله – پژوهشکده طب رزمی – مرکز تحقیقات بهدار

چکیده:

تعیین درصد از کار افتـادگی و تعیـین تکلیـف وضـعیت خـدمتی جانبـازان در دو گـروه مجـزا ولـی تقریبـاَ مـشابه در کمسیونهای پزشکی سپاه و بنیاد جانبازان در حال انجام می باشد . در سراسر کشور ۳۰ کمسیون پزشکی بدوی سپاه بعد از تشکیل پرونده و تکم یل مشاوره های پزشـکی، جانبـاز جهـت تعیـین تکلیف نهایی به کمسیون عالی پزشکی سپاه در بیمارستان بقیه ا … الاعظم » عج « تهران اعزام می شود در بنیاد جانبازان مراکـز استانها بعد از تشکیل پرونده جانباز و تکمیل مشاوره های پزشکی، تیم پزشکی متخصص از ستاد مرکـز تهـران بـه اسـت ان هـا مسافرت و پرونده های جانبازان حضوری مورد بررسی و تصمیم گیری می شود . متن : سابقه شروع فعالیت کمسیونهای پزشکی جانبازان به بیش از ۲۰ سال برمی گردد و به علت افزایش تعداد جانبازان جنگ
تحمیلی در سراسر کشور توسعه وسیستم اداری به سرعت تکمیل و در جهت رضایتمندی جانبازان تلاش شده است . در روش تله مدسین با ایجاد روش تلویزیونی دو طرفه تصاویر ویدئویی به حالت دیجیتال تبدیل و به صـورت دوطرفـه منتقـل می گردد و با وجود فیبر نوری و سیستم ماهواره ای باند پهن به راحتی قابل انجام می باشد . در کمسیونهای پزشکی سپاه به علت اعزام جانباز جهت تعیین خدمتی به تهران باعث طولانی شـدن سیـستم اداری، پرداخـت هزینه زیاد و اتلاف وقت جانباز دوباره کاری در انجام مشاوره های پزشـکی در بیمارسـتان بقیـه ا … الاعظـم » عـج « کـه باعـث
افزایش حجم کاری درمانگاه بیمارستان میگردد . در کمیسیونهای پزشکی بنیاد جانباز ان انجام امور کمسیون به طور معکوس و با ارسال پزشـکی متخـصص نیـروی انـسانی بـه مراکز که باعث صرف وقت یک تیم پزشکی متخصص، پرداخت هزینه و خطر پذیری مسافرت یک تیم می باشد . بحث : هر دو روش علیرغم داشتن معایب زیاد، سیستم اداری آن طی سالهای گذشته به صـورت یکنواخـت و بـدو ن هیچگونـه تغییر و تحولی در حال انجام می باشد مشکل اصلی در کمسیونهای سپاه و بنیاد وجود بعد مـسافت مـی باشـد کـه بـا نادیـده گرفتن فن آوری کامپیوتر و ارتباطات و عدم بکارگیری آن تمام معایب ذکر شده باقی خواهد ماند . بکارگیری تکنولوژی در فن آوری تله مدسین بعد مسافت د ر رسیدگی به مشکلات جانبازان حذف می گردد و در کمـسیونهای بدوی سپاه نیاز به اعزام جانباز و در کمسیونهای بنیاد نیاز به اعزام تیم تخصصی پزشکی حذف و معایب اتـلاف وقـت جانبـاز و پزشک تخصصی، اتلاف هزینه های اعزام، ریسک پذیری مسافرت ها و عدم رضایتمندی مرتفع می گردد .
نتیجه گیری : وجود معایب زیاد و عدم رضایتمندی در سیستم اداری موجود جانبازان ضرورتایجـاد تحـول و نـوآوری را مـی طلبد . با توجه به وجود ساختارهای سخت افزاری و نرم افـزاری کـامپیوتر و سیـستم پیـشرفت ارتباطـات کـشوری، بکـارگیری سیستم تله مدسین از ضرورتهای موجود در کمسیونه ای پزشکی می باشد . علاوه بر حذف معایب، باعث تسریع در امور افـزایش رضایتمندی، ارتقاء علمی در مدیریت ها می شود .