سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدمهدی سپهری –
حسن خادمی زارع –
طاهره علی حیدری بیوکی –

چکیده:

در سالهای اخیر هزینه یابی بر مبنای فعالیت به منظور برآورد صحیح هزینه ها، مورد توجه بسیار قرار گرفته اس ت . در این سیستم با استفاده از محرکهای هزینه چندگانه ، هزینه فعالیتهایی که مصرف کننده اصلی منابع هستند ردیابی شده و در نهایت هزینه هریک از محصولات ویا خدمات که از فعالیتهای متعددی گذر نموده، تعیین می گردد.این روش دارای محدودیتها و مشکلاتی است. یکی از این مسایل مربوط به انتخاب و تعیین محرک هزینه مناسب و صحیح میباشد به نحویکه عدم انتخاب صحیح این محرکها باعث منحرف شدن برآورد هزینه های واقعی هر یک از خدمات می گردد. این موضوع در سازمانهای خدماتی به علت پیچیدگی و تنوع فعالیتها از اهمیت بیشتری برخوردار است. از سوی دیگر وجود داده های انبوه دراین سازمانها، که روزانه به میزان آن نیز افزوده میشود، می تواند جهت کشف و انتخاب اینگونه محرکها،منبع بالقوه ای محسوب گردد. داده کاوی ابزاری را ارائه میدهد تا بتوان با استفاده از آن، روابط پنهان را در میان داده های انبوه جهت استفاده در تصمیم گیریهای آینده استفاده نمود. در این مقاله چارچوبی جهت کشف و انتخاب محرکهای هزینه مورد نیاز فعالیتهای مختلف یک سازمان خدماتی با رویکرد داده کاوی ارائه گردیده است تا از این طریق بتوان بهای تمام شده نزدیک به واقعیت محصولات و یاخدمات یک سازمان را برآورد نمود. در زمینه انتخاب محرک هزینه جهت هزینه یابی با رویکرد داده کاوی تا کنونی مدلی ارائه نشده است که این تحقیق از این جنبه کاری نو میباشد. در واقع این مقاله با بکارگیری تکنیکهای داده کاوی در زمینه هزینه یابی خدمات، بحث داده کاوی را وارد حوزه با اهمیتی چون حسابداری مدیریت نموده است.