سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا سینا – عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی خوزستان
سیدسعیداله مرتضوی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

کنترل وبهینه سازی توزیع توان راکتیو در سیستم های قـدرت باعث می شود تا از منابع تولید توان راکتیو موجـود در شـبکهقدرت به صورت مناسبتری بهره بـرداری شـود . کنتـرل تـوان راکتیو کمک می کند تا تلفات سیستم قـدرت بـه میـزان قابـل توجهی کاهش پیدا کند . این امر به نوبه خود باعث کاهش بار و بهبود ضریب قدرت شبکه قـدرت خواهـد شـد . ] [ ۴ یکـیدیگر از دلایل عمده نیاز به کنترل توان راکتیو ، بهبود پروفیـل ولتاژ شبکه قدرت است . ] [ ۴ در این مقاله کارآمد ی تکن یک شبکه ها ی عص بی مصـنوع ی در کنترل ولتاژ و توان راکتیو بر رو ی س یستم ۱۴ شینه اسـتاندارد IEEE آزما یش شده است . در شبکه عصـبی پیشـنهادی ولتـاژشینه های PQ و تلفات سیستم بعنوان ورودیهـا ی شـبکه بکـار گرفته شده اند و ولتـاژ ژنراتورهـا و تـب ترانسـفورماتورها و
منابع جبران سازهای موازی به عن وان خروجی شـبکه عصـبی تعریف شده اند .
نتایج بدست آمده از ا ین روش بـا نتـا یج روش برنامـه ریـزی خطی مقایسه گرد یـ ده انـد . " کـاهش تلفـات انتقـال شـبکه " بعنوان تابع هدف روش برنامه ر یزی خط ی لحاظ شده اسـت . نتایج بدست آمده ضمن تائید روش برنامـه ریـزی خطـی بـه عنوان یکی از روش های مطلوب، نشان مـی دهـد کـه شـبکه های عصبــی، در مقایسه با روش برنامه ریزی خطی در زمان بسیار کوتاه تری توانسته اند با دقـت بسـیار بـالا پاسـخهای بهینه مساله را پیدا کنند . ضمن اینکه روش شبکه های عصـبی نسبت به روش برنامه ریزی خطـی از مزایـایی نظیـر سـادگی ساختار، امکان استفاده از تجربیات اپراتور و خاصـیت تعمـیم پذیری برخوردار است .