سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

اعظم ایرجی –
بهروز مینایی –
ونوس شکورنیاز –

چکیده:

دادهکاوی علم بهرهگیری از ابزارهای آنالیز دادههای پیچیده برای کشف الگوهای موجود در روابط ناشناختهی می ان دادهها در حجمی وسیع، استخراج اطلاعات مفهومی ناشناخته و بالقوه مفید از پایگاه داده میباشد. امروزه در هر سازمان ،پایگاه داده ای بزرگ از مجموعه اطلاعات سازمانی وجود دارد به طوری که این پایگاههای داده برای مدیران و برنامهریزان آن سازمان جهت تصمیمگیری راهبردی،تهیه گزارشهای مختلف،توصیف وضعیت جاری و … میتواند مفید باشد.دادهکاوی و استخراج و کشف سریع و دقیق اطلاعات با ارزش و پنهان از این پایگاه های داده سازمانی به منظور توسعه علمی ،فنی و اقتصادی بسیار سودمند خواهد بود. با توجه به این که، آموزش و پرورش، با در دست داشتن حجم عظیمی از اطلاعات دانش آموزی، همواره با رشد روز افزون داده همراه می باشد ،همواره بطور جدی مورد توجه مسئولین بوده است. لذا در این تحقیق با استفاده از فرایند دادهکاوی از پایگاه داده دانشآموزی و گروه بندی اطلاعات آماری دانشآموزان، با استفاده از خوشهبندی بر اساس مشخصههای ورودی، به استخراج دانش پرداخته شده است ودر نهایت معیارهای موفقیتهای آموزشی در رشتههای مختلف تحصیلی با توجه به جنسیت دانش آموزان و محل مدرسه آنها تعیین گردیده است. محدوده دادههای مورد بحث این تحقیق، اطلاعات دانشآموزان برای سالهای ۷۸ تا ۸۱ در رشتههای هنرستانهای فنی و حرفهای و کارودانش میباشد. ایجاد پایگاه اطلاعاتی داده جهت فرایند دادهکاوی، پیادهسازی راه حل پروژه داده کاوی،تنظیم منابع داده مورد استفاده، اجرای الگوریتم های کاوش، با استفاده از پایگاه داده مایکروسافت انجام گردیده است. بر اساس نتایج این تحقیق میتوان به نقش دو عامل جنسیت و محل مدرسه در موفقیت تحصیلی دانشآموزان در رشتههای مختلف پی برد و مسئولین محترم آموزش و پرورش قادر خواهند بود با ایجاد برنامه های ساختار یافته، به نحو موثرتری جهت پیشبرد اهداف آموزشی و توسعه رشته های خاص در مناطق مختلف تصمیمگیری نمایند