سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن یاریگر روش – معاون منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

چکیده:

فرایند و چرخه اصلی مدیریت دانش در تمامی مدلهای معتبر و کاربردی کشف دانش، اکتساب دانش، تدوین و توسعه دانش ، اشتراک دانش، مراقبت دانش، ذخیره سازی دانش، ارزیابی دانش و نهایتا بکارگیری دانش تاکید نموده اند این فراینددر مدل آقای پروبست و همکاران مورد توجه بیشتری ق رار گرفته است توقف خاصی در هیچ زمانی برای این اقدامات وجود ندارد. دانش بایستی قابلیت بهره برداری داشته باشد و در سطح سازمان بکارگرفته شود استفاده از دانش بایستی از طریق زیرساختهای مناسب و در قالبهای گروه ها و افراد در محیط کار افزایش داده شود. استفاده از دانش بایستی به عنوان فاز اجرایی در فرایند مدیریت دانش دیده شود دراین مرحله است که دانش در قالب نتایج بسیار محکم منتقل و جابجا می شود.