سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

رحیم قاسمیه – استادیار گروه مدیریت دانشگاه خلیج فارس (بوشهر)

چکیده:

از سال ۱۸۹۹ که ونکاترامان شش دیدگاه مختلف تناسب رامعرفی و مفهوم سازی نمود این دیدگاه ها وسیعا مورد استفاده محققین قرار گرفته است. با توجه به استفاده تنها یک روش در بسیاری از تحقیقات پیشین، در این تحقیقتلاش شده است با استفاده از سه دیدگاه سیستمی تناسب اثرات بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمانها بر متغیرهای طراحی سازمان و تاثر ان بر افزایش قدرت رقابتی سازمان به صورت تجربی مورد ارزیابی قرا رگیرد. به کارگیری سه روش مختلف فوق بطور همزمان علاوه فراهم ساختن یک دیدگاه نسبتا جامع در ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات بر سازمان و عملکرد ان، امکان مقایسهروش های سیستمی تناسب را نیز فراهم می سازد. در نتیجه این تحقیق می تواند در بسط تئوری و روش شناختی ادبیات درحال تکامل تئوری اقتضادی و نظریه های مربوط به اثرات فناوری اطلاعات نقش موثری ایفا نماید.