سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید رئیسی دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دان
محمدمهدی همایون پور – استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی ام
جهانشاه کبودیان – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله رویکرد ترکیبی جدید VQ-SVM در کاربرد تصدیق هویت گوینده مستقل ازمتن بکار گرفته شده است و نشان داده شده است که رویکر فوق درمقایسه با روش SVM منجر به افزایش راندمان سیستم به میزان ۰/۰۲ درصد و کاهش زمان آموزش و آزمایش سیستم به میزان ۲۰ و ۱۰۲ ثانیه می شود. همچنین درادامه مقاله روشهای انالیز مولفه های اصلی، آنالیز مولفه های مستقل، شبکه عصبی چند لایه پرسپترون و روش انالیز چند متغیره واریانس به منظور کاهش بعد بردارهای ویژگی استفاده شده اند و راندمانسیستم در نتیجه استفاده از آنها مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله نشان داده شد هاست که در بین روش های فوق، آنالیز چند متغیره واریانس بهترین کارایی را دارد. بطوریکه در نتیجه کاهش بعد بردارهای ویژگی از ۲۶ به ۲۰ راندمان سیستم به میزان ۰/۰۳ درصد افزایش یافته است.