سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکبر ادیبی – دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بنی اردلانی – دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حشمت پناه – دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فیروز شاهی – دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مقاله حاضر حاصل یک کار عملی همراه با بررسی های تئوری با استفاده از مقالات علمی به منظور شناسائی و مدل کردن ه یتر اصلی سوخت مازوت نیروگاه بخار است بطوریکه بتوان از آن مدل در جهت طراحی کنترلی مناسب استفاده کرد .
در ابتدا با انجام آزمایشات مقدماتی، زمان تاخیر و ثابت زمانی تقریبی سیستم و دامنه مجاز تغییرات ورودی، بدست آمده که بر اساس آن سیگنال مناسب ورودی ( هم از لحاظ دامنه و هم از نظر زمان ) طراحی می گردد . بوسیله آنالیز Data های بدست آمده از آزمایش، اطلاعات اولیه ای درباره نحوه انتخاب ساختار مدل بدست می آید و سپس از چهار آلگوریتم بازگشتی (Recursive) جهت تخمین پارامترها استفاده می کنیم . در نها یت مدلی که معیارهای ارزیابی تعریف شده را بهتر از دیگر مدلها برآورده کند، انتخاب می شود . بدین ترتیب نتیجه مقاله ارائه روشی عملی است که با
توجه به امکانات محدود جمع آوری اطلاعات (Data Loggers) در ایران بتوان مدل قابل اطمی نانی از سیستمهای صنعتی بدست آورد و این مسئله خود گام اساسی در طراحی کنترلرها و بهینه سازی عملکرد سیستم های صنعتی است .