سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن قاسمی – دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهرا
مریدعباس حسنوند – تهران – ک ۱۸ جاده مخصوص کرج – مرکز تحقیقات ناجا
محمود غیاثی – تهران – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریای

چکیده:

امروزه استفاده از پروانه های سطحی برای تعداد زیادی از شناورها ازجمله شناورهای پلنینگ مورد استفاده قرار می گیرد. آزمایشهای انجام شده برروی پروانه های سطحی با تعداد پره های متغیر، گامهای هندسی متغیر، نسبت ارتفاع غوطه وری و زاویه شافت مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته که اثرات پارامترهای فوق بصورت تجربی و عددی بیان گردیده است همچنین طراحان این نوع پروانه ها روابط رگرسیونی مختلفی که حاصل آزمایشات متعدد بوده بین ضرایب تراست و گشتاور و نسبت سرعت پیشروی در نقاط بحرانی و تاثیر عدد وبر با توجه به سه منطقه عملکرد یعنی منطقه هوادهی جزئی،منطقه هوادهی گذرا و منطقه هوادیه کامل به دست آورده اند روشهای عددی نیز برای تحلیل و عملکرد هیدرودینامیکی این نوع پروانه ها رو به افزایش است هدف از این مقاله محاسبه ضرائب هیدرودینامیکی پروانه سطحی با روش عددی المان مرزی است که منطقه گذرا از فرمولهای تجربی بدست می آید این فرمول تجربی بعنوان شرایط مرزی کمک زیادی در روش المان مرزی می نماید عملکرد هیدرودینامیکی پروانه با پارامترهای هندسی مختلف مورد بررسی و تحلیل قرا رگرفته و نتایج محاسبات را شباهت و تمایل زیادی با عملکرد هیدرودینامیکی پروانه های سطحی دارد.