سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدحمید ظهیری – گروه مهندسی الکترونیک و مخابرات ،دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند

چکیده:

عملکرد یک طبقه بندی کننده فازی به نحو چشمگیری به ساختار و قواعد آن وابسته است و جزئی ترین انتخابها در این عوامل می تواند عملکرد آن را تحت تاثیر قرار دهد. عواملی از قبیل شکل و مکان توابع عضویت، نوع عملگرهای فازی، تعداد قواعد فازی، و تعداد متغیرهای فازی به کار رفته در مقدمهای از این دسته اند. این تحقیق رویکردی تازه درنحوه استخراج خودکار قواعد موثر در طبقه بندی کننده های فازی است . این کار با استفاده از روش بهینه سازی گروه ذرات صورت می گیرد. آزمایشات صورت گرفته بر روی مجموعه داده های مشهور در پردازش الگو (باتنوع در ابعاد فضای ویژگی و تعداد نمونه ها) به خوبی نشان می دهند که روش پیشنهادی می تواند عملکرد طبقه ببندی کننده های فازی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. از نتایج این آزمایشات همچنینمعلوم شد که روش پیشنهادی نسبت به روش ژنتیک دارای عملکردی قابل مقایسه و گاه بهتر می باشد.