سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مسعود ربانی – دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران
ندا معنوی زاده – کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم کارا برای حل مساله برنامه ریزی کارگاهی در حالت فازی و با در نظرگرفتن دو هدف کمینه کردن زمان انجام کل کارها و کمی نه کردن میزان تاخیر یا تحویل زودتر از موعد هر کار ارائه می شود . در این الگوریتم پارامترهای زمان تحویل و زمان انجام به صورت اعداد فازی مثلثی در نظرگرفته می شوند . در این مقاله از تکنیک داده کاوی اطلاعات به عنوان یک روش کمکی در حل مسائل بهینه سازی ترکیبی استفاده می شود . در این مقاله با ترکیب الگوریتم ژنتیک و یک الگوریتم استنتاج صفت گرا به عنوان یک روش داده کاوی اطلاعات به سمت جواب بهینه پیش می رویم . با توجه به ساختار الگوریتم طراحی شده، تمام جواب های قابل قبول یک مساله برنامه ریزی کارگاهی خاص به عنوان یک پایگاه داده ها تلقی می شوند که تکنیک داده کاوی اطلاعات و الگوریتم استنتاج صفت گرا باید بتوانند الگوها و روابط نهفته در میان این جواب ها را با توجه به خصوصیات آنهاحدس زده و به الگوریتم ژنتیک به منظور یک جستجوی هدفمندتر کمک کنند . به دلیل وجود خواص توارثی در جوابهای حاصل از الگوریتم ژنتیک، قاعدتا نسلهای آینده باید دارای خواص و الگوهای رفتاری مشابه تری نسبت به نسل های اولیه باشند . البته فقط با استفاده از الگوریتم ژنتیک و بدون استفاده از روش داد ه کاوی اطلاعات نیز می توان به جوابهای نزدیک به بهینه و یا حتی جواب ب هینه رسید، ولی تکنیک داده کاوی اطلاعات با بررسی خصوصیات برنامه های زمانی و توالی های نزدیک به بهینه وکشف قوانین و روابط نهفته در میان این جوابها، عملکرد الگوریتم ژنتیک را به میزان قابل توجهی بهبود می بخشد