سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز رحیمی – دانشجوی دوره کارشناسی رشته مهندسی استخراج معدن – دانشگاه شهید باهنر ک
حسین اکبری جور – کارشناس ارشد مکانیک سنگ شرکت آهن گل گهر
سعید کریمی نسب – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بهره گیری از خواص مقاومت سنگ در طراحی تونل سازی، سد سازی، معدنکاری، نفت از رشد رو به فزایندی برخوردار است. رفتار مکانیکی سنگها به عوامل متعددی بستگی دارد و مدلهای ریاضی طراحی شده جهت شبیه سازی این رفتارها بعلت محدودیت در فرضیات اعمالی نمی توانند به خوبی بیانگر اثرات عوامل مذکور باشند. بکارگیری روش شبکه عصبی به دلیل داشتن توانایی یادگیری و یافتن روابط موجود بین پارامترهای مختلف میتواند در مدل سازی رفتار سنگها بکار گرفته شود. در این مقالهاز داده های حاصل از آزمایشهای مکانیک سنگی موجود در معدن گل گهر برای آموزش شبکه عصبی استفاده شده است. با بکارگیری شبکه ای با روش تغذیه پیشرو داده های خروجی شبکه با مقادیر واقعی خروجی هاکه از طریق آزمایش بدست آمده اند مقایسه گردید و در نهایت منجر به اصلاح اطلاعات خروجی شبکه شد. برای بدست آوردن مقاومت فشاری تک محوره از نتایج بار نقطه ای از رابطه زیر استفاده می شود.
؟؟؟
مقدار ضریب K در سنگ های مختلف تغییر می کند. در واقع مقدار این ضریب وابسته به نسبت مقاومت فشاری به کششی ، نسبت پواسوننسبت طول به قطر نمونه می باشد. هدف اصلی دراین مقاله یافتن ضریب تبدیل مقاومت (K) با استفاده از روش شبکه عصبی می باشد. نتایج بدست آمده از داده های تجربی با نتایج حاصل از شبکه عصبی مقایسه گردید و نتیجه گیری شد که محاسبه خواص مقاومتی سنگ با استفاده از شبکه عصبی نسبت به دیگر روش های سنتی آماری از دقت بیشتری برخوردار است.