سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدحجت سبزپوشان – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد آیت الهی – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

استفاده از روش های پیشرفته شناسائی سیستم برای تشخیص و دسته بندی سیگنالE CGاخیرا" مورد توجهبسیار قرار گرفته است . روش های قبلی بیشتر مبتنی بر آنالیز حوزه زمان و فرکانس بوده است . در این مقاله بحث تشخیص و دسته بندی سیگنالE CGرا بصورتیک مسئله شناسائی سیستم به روش دی کانولوشن چشم بسته مطرح می نمائیم . با استفاده از آنالیز هم شکلی بعنوان یک روش دی کانولوشن چشم بسته ، سیگنالE CGرا به قسمت های کمینه فاز و بیشی نه فازآن تجزیه می کنیم . ویژگی های قابل تمایز این دو قسمتامکان تشخیص و دسته ب ندی بیما ری ها را با خطای بسیار کم فراهم می آورد . امتیاز این کار نسبت به کارهای قبلی ، کارآئی آن در شرایط پر نویز است . این ادعا را در مثالی از جدا کردنE CGجنین از مادر اث باتمی کنیم.