سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خشایار بدیعی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران گروه محیط زیست
نرگس یوسفی لیمائی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران گروه محیط زیست
علیرضا تهرانی بقاء – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی
سیدضیاءالدین شفائی تنکابنی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک

چکیده:

پساب صنایع مختلف خصوصاً صنایع نساجی به دلیل حضور رنگینه ها و مواد تعاونی عموماً بسیار آلوده می باشند. روشهای مختلفی برای رنگبری پسا ب ها وجود دارند که از این میان بکارگیری مواد جاذب بدلیل فراوانی و ارزانی بسیار مورد توجه هستند . در این تحقی ق تاثیرعوامل مختلف،pH)مقدار جاذب، دور همزدن، زمان و …) بر رنگبری پسابهای حاوی رنگزای مستقیم ۸۰C.I. Direct Redو رنگزای راکتیو ۱۹۸C.I. Reactive Redبا استفاده از پوست پرتقال به روش طراحی آزمایش تاگوچی مورد مطالعه قرار گرفته و شرایط بهینه رنگبری تعیین شده اس ت. نتایج نشان م ی دهد که رنگبری در محیط اسیدی ( ۲(pH=و در دمای محیط با راندمان بسیار خوب قابل انجام است و روش طراحی آزمایشتاگوچی راهی سریع، مطمئن و کارآمد برای تعیین عواملموثر و شرایط بهینه فرآیند م یباشد.