سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اشرف السادات پسندیده – شرکت متن
آزیتا کرمی پور – شرکت متن
زهره بشارتی راد – شرکت متن

چکیده:

نقش تکنولوژی در توسعه، نقشـی اساسـی و محـوری اسـت . بدون توسعه تکنولوژی و حضور در بازار های رقـابتی، آینـده روشنی را نمی توان برای هیچ کشور و یـا موسسـه ای پـیش بینی نمود . لازمه توسعه تکنولوژی ت دوین استراتژی تکنولوژی و برنامه ریزی بـرای رسـیدن بـه آن اسـت . هـدف از تـدوین استراتژی تکنولوژی دستیابی به مزیت و برتـری تکنولـوژیکی است که بتوان بر اساس آن در بازار رقابتی جایگـاه مناسـب و ویژه ای را کسب نمود . صنعت برق به عنوان یکـی از صـنایع مهم کشور و در واقع مادر صنایع نیز برای دستیابی به توسعه مناسب و کسب مزیت رقابتی در کشورهای منطقه باید تدوین استراتژی توسعه تکنولوژی را سرلوحه فعالیتهـای خـود قـرار دهد . بر این اسـاس مرکـز تکنولـوژی نیـرو مطالعـه ای را در خصوص تدوین استراتژی توسعه تکنولوژی در صنعت بـرق آغاز نموده اسـت و مقـرر اسـت بـا بهـره گیـری از رویکـرد فرایندی در مدل کاربردی تدوین استراتژی توسعه تکنولـوژی صنعت برق، اولویتهای تکنولوژی در این صنعت و چگـونگی مواجهه با آنها را معین نماید . در این مقاله سـعی مـی شـود بـا معرفی مدل کاربردی به نتایج گامهـای اجـرا شـده ایـن مـدل پرداخته شود .