سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی حاجی جعفری – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
هادی شهریارشاه حسینی –

چکیده:

در ساله ای اخ یر تجارت الکترون یک رشد چشمگ یری در معاملات تجاری داشته است . بنابراین یک خر ید مطمئ ن و موثر الکترون یکی موضوع مهمی م ی باشد. تاکنون رو شهای مختلفی برای پرداخت الکترونیکی ارائه شدهاند. هرکدام از این روشها با توجه به پیچیدگی ها و حجم محاسباتی که تحمیل میکنند، قابلیتهایی دارند.در [ ۱] س یستم پرداخت الکترون یکی مبالغ پا یینPayword پیشنهاد شد که از تابع درهم ساز در تول ید یک زنج یر توسط مشت ر ی برا ی خر ی د با مقدارهای کم استفاده می کند. سیستم Netpay توسعه داده شده Payword است که برا ی کاهش محاسبات مشتر ی از تابع درهم ساز در تولید یک زنج یر پرداخت الکترون یکی توسط بانک استفاده م ی کند[ ۲]. در این مقاله با تع ریف ساختار سلسله مراتب ی در فروشندگان که م ی بایست توسط بانک اجرا شود روشی بر ای ک اهش و توز یع تبادلات ب ین موجود یتها توسعه یافته است به ا ین د لی ل روش پ یشنهاد ی H-Netpay نامگذار ی شده است. مقایسه روش پیشنهادی با روش Netpay و Payword نشان می دهد ع لی رقم قابلیت جل وگیری از خرید بیش از میزان اعتبار، امکان توزیع تبادلات ب ین موجود یتها بر ای کاه ش محاسبات توسط هر ی ک از موجودیتها در سیستم وجود دارد