سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمید شباهندرزاده – استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس
مهران ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

در عصر اقتثاد مبتنی بر دانش مدیریت دانش یک عامل اصلی مزیت رقابتی سازمان هاست و مدیریت سرمایه فکری یکی از مهمترین ابزار آن به شمار می رود. امروزه نحوه خلق ، مدیریت و اندازه گیری سرمایه فکری به مساله بسیار مهمی برای سازمان های مدرن تبدیل شده است. به علت نامشهود بودن سرمایه فکری، اندازه گیری ارزش آن توسط شاخص های سنتی مالی دشوار می باشد. در این مقاله، به منظور سنجش سرمایه فکری در بخش بهداشت و درمان، یک فرایند ارزیابی با بهره گیری از فرایند تحلیل شبکه ای ارایه شده است. در این راستا، سرمایه فکری ۴ بیمارستان در شیراز مورد ارزیابی و بحث قرار گرفته است. بنابراین هدف این مقاله ارایه یک رویه یکپارچه جهت اندازه گیری سرمایه فکری با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای است. نتایج نشان می دهد که در میان ابعاد سرمایه فکری سرمایه انسانی از اهمیت بیشتری نسبت به سایر ابعاد سرمایه فکری برخوردار است. همچنین در میان زیرمعیارها نیز دانش و خبرگی کارکنان نقش عمده ای را در سرمایه فکری ایفا می کند.