سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مرتضی صادق عمل نیک – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع دانشگاه تبریز

چکیده:

امـروزه اکثر مت ـخصصان و سازم ـان های جه ـانی از جم ـله صن ـایع مرتبط با ا نرژی متق اعد شده اند که برای توسعه پایـدار انرژی نیاز ب ه بازار رقابتی و ارتقا ی کار آیی و بهره وری و کاهش ضایعات می باشد . برای ایجاد بازار رقابتی و ارتقا ی انرژی و کار آیی نیاز به توسعه و بکارگیری فن آوری اطلاعات می باشد . به همین علت درک کافی از فن آوری اطلاعات در کشور و وزارت نیرو از اهمیت بالایی برخوردار است . در این مقاله تـلاش می شـود تا عوام ـل تـأثیرگذار داخ ـلی و خارج ـی، اه ـداف، راهب ـردها و سیاسـت گزاری ها در توسعه و بکارگیری فن آوری اطلاعات در وزارت نیرو و شرکت های تابعه مورد بحث و بررسی قرار گیرد، و سایت مورد نیاز وزارت نیرو و شرکت های وابسته، نحوه ایجاد این سایت، ساختار سازمانی مورد نیاز، و فعالیت هر یک از قسمت ها توضیح داده شده است . همچنین فهرست های پیشنهادی برای این سایت و شیوه استفاده آن برای عموم و اعضای وزارت نیرو و شرکت های وابسته شرح داده شده است . همچنین در باره فهرست های مقدماتی مورد نیاز مانند اطلاع رسانی، آموزش، ارسال صورت حساب مشتریان، مناقصه گذاری، تشکیل کلاس یا مدرسه مجازی در زمینه انرژی، ارتباط با پیمانکاران، استخدام، دورکاری و تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک بحث و بررسی شده است .