سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا جعفری نصر – پژوهشکده گاز – پژوهشگاه صنعت نفت
مهدی شاهوردی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

شبکه مبدلهای حرارتی در واحد صنعتی وظیفه تبادل حرارت بین جریانهای سرد و گرم فرایندی را به عهده دارد. ازطرفی استفاده از فن آوری بهبود انتقال حرارت در دو حالت طراحی اولیه و طراحی اصلاحی شبکه باعثافزایش کارائی سطوح انتقال حرارت میشود. از مزایای بکارگیری این شیوه می توان بهکاهش سرمایه گذاری مورد نیاز به ازای صرفه جویی انرژی ثابت و کاهش ضریب جرم گیی مبدل های شبکه اشاره کرد.
در این مقاله ضمن توسعه روش ترکیبی تکنولوژیپینچ و فن آوری افزایش انتقال حرارت در مرحله هدف گذاری اصلاح شبکه مبدل های حرارتی و استفاده از نرم افزار تدوین شده Pinch-HTE تاثیر استفاده از روش ترکیبی فوق بر کاهش سطح انتقال حرارت نقطه هدف در پروژهاصلاح شبکه مبدلهای حرارتی پیش گرم ک برنج تقطیر اتمسفریک پالایشگاه تهران مورد بررسی قرار می گیرد. مشاهده میشود که بکارگیری وسیله افزاینده شماره Coil Wire(H/D=1.12) باعث کاهش سطح به میزان ۹% درنقطه هدف می شود که افزایشقابلیت اجرای پروژه اصلاح را در پی خواهد داشت. در پایان پیشنهاداتی برای ادامه کار ارائه می گردد.