سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی هادیان فرد – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج

چکیده:

رفتار دیوارهای آجری تحت اث ر بارهای جانبی واقع در صفحه دیوار به صورت یک تیر طره می باشد . در این حالت حداکثر تنش کششی در پائین دیوار بوجود می آید و بدلیل مقاومت کششی ناچیز آجر چینی، باعث ایجاد ترک درپای دیوار گردیده و دیوار مقاومت خود را از دست می دهد . با محصور کردن دیوار آجری توسط ی ک قاب فولادی، مجموعه بصورت یک قاب مرکب عمل نموده و دیوار آجری مانع حرکت آزاد قاب گردیده و بصورت یک قید فشاری، ر فتار خمشی قاب را به یک رفتار خرپ ائی تبدیل می نماید . در اکثر کارهای مقاوم سازی ساختمانهای بنائی بدلیل اینکه
عملیات جوشکاری قابها در محل پروژه و بع ضاً بصورت جوشکاری قائم یا سر بالا صورت میگیرد ، اجرای اتصال صلب تیر به ستون بسیار مشکل بوده و با کیفیت مناسبی صورت نمیگیرد، بنابراین استفاده از اتصال توسط نبشی نشیمن یا نشیمن تقویت شده بسیار متعارف بوده و از لحاظ اجرائی دارای سهولت بیشتری می باشد . این اتصال که در عرف به اتصال ساده یا مفصلی معروف است، دارای رفتار نیمه صلب بوده و قابلیت انتقال مقداری از لنگر خمشی را دارا میباشد . همچنین در ساختمانه ای اسکلت فولادی قدیمی که دارای مه اربندی کاف ی نمی باشند و با اتصالات نبشی اجرا
گردیده اند میتوان جهت مقاوم سازی ا ز میانقابهای آجری بهره برد . در حالتهای فوق مجموعه دیوار آجری و قاب فولادی تشکیل یک قاب مرکب نیمه صلب را میدهند . اتصال نیمه صلب تیر به ستون به صورت فنرهای پیچشی متصل در انتهای تیرها در نظر گرفته میشود که سختی و مقاومت خمشی آن توسط مدلهای ریاضی مختلفی قابل ب یان می باشد. در این تحقیق نحوه اعمال رفتار نیمه صلب اتصالات در محاسبه مقاومت جانبی قابهای مرکب بیان گردیده است و توسط چندین مثال عددی نشان داده شده است که صرفنظر کردن از این رفتار نیمه صلب، ایجاد خطای زیادی در برآورد مقاومت جانبی قاب مرکب می نماید . از طرف دیگر نقش مقاومت خمشی اتصال تیر به ستون بر روی مقاومت جانبی قاب مرکب مورد بررسی قرار گرفته است و نشان داده شده است که یک روش کاملاً عملی واقتصادی جهت افزایش مقاومت جانبی قابهای مرکب، افزایش مقاومت خمشی اتصال تیر به ستون می باشد که براحتی با تغییر در ابعاد نبشی اتصال ویا تقویت جوش ویا پیچهای اتصال امکانپذیر می باشد.