سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نیلوفر عطارچی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ا
سید حسین امیرشاهی – استاد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده:

در این مقاله روش برنز جهت بازسازی منحنی انعکاسی از روی مقادیر محرکه های رنگی آنها، که تحت منبع نوری مشخص و مشاهده کننده استاندارد تعین شده اند، مورد اصلاح قرار گرفته است. در ابتدا مقادیر منفی منحنیهای انعکاسی بازسازی شده به مقادیر صفر تغییر داده شدند. سپس طول موج حداکثر و عرض نیمه نوار منحنیهای انعکاسی مربوط به اولیه های افزایشی گوسی شکل، جهت کسب منحنیهای انعکاسی نزدیکتر به منحنیهای واقعی، تغیر داده شد. نهایتا از اولیه قرمز سیگموئیدی بجای قرمز گوسی شکل استفاده گردید تا به این ترتیب تفاوتهای میان منحنیهای انعکاسی واقعی و بازسازی شده در قسمت انتهایی طیف برطرف گردد. از طرفی با تغییر همزمان منبع مرجع از D65 به A، تغییر طول موج حداکثر اولیه ها و عرض نیمه نوار آنها و استفاده از قرمز سیگموئیدی بهبود قابل ملاحظه ای در بازسازی صورت گرفت. اصلاحات ذکر شده برروی ۱۲۶۹ نمونه شامل چیپسهای رنگی مانسل بکار برده شد و نتایج به صورت میانگین مقادیر اختلاف رنگ تحت منبع نوری دوم محاسبه گردید. مقدار میانگین جذر مجموع مربعات انحرافات ( RMS) بین دو منحنی انعکاسی واقعی و بازسازی شده نیز مورد بررسی قرار گرفت. اصلاحات صورت گرفته بهبود قابل ملاحظه ای را در شاخص های ذکر شده نشان می دهد. به علاوه مشکل ایجاد مقادیر منفی در بازسازی به روش برنز برطرف گردیده است.