سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احسان برهان – مهندسی صنایع،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کاوه عظیمی – مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
جمال شهرابی – دکترای مهندسی صنایع، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنع

چکیده:

داتش داد هکاوی دارای ابزارهای قدرتمندی است که با بکارگیری این ابزارها مدلهایی را ارائه م ی کند که م ی تواند به توصیف، اکتشاف، کنترل و پیش بینی وقایع بپردازد.
آنالیز قوانین همبستگی یکی از مهمترین تکنیکهای داد هکاوی محسوب می شودکه به کشف قوانین و وابستگی ها بین عوامل و وقایع می پردازد. آنالیز کلاسترنیز یکی از رایج ترین تکنیکهای داد هکاوی محسوب می شود که مجموعه داده ر ا به خوش ه های مختلفی تقسیم می کند بطوریکه بیشترین شباهت در خود خوشه ها و بیشترین تفاوت بین خوشه ها وجود دارد . خروجی تحلیل کلاستر
عموماً به عنوان ورودی سایر تکنیکهای داده کاوی استفاده م یگردد. بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان در دانشگاههای معتبر کشور در سالهای اخیر بیانگر آن است که علیرغم توان بالای تحصیلی
دانشجویان از یک سو و سطح کیفی بالای این دانشگاهها از سوی دیگر، عده ای از آنها بویژه در مقطع کارشناسی در بدو ورود و در ادامه با افت تحصیلی مواجه می شوند که این پدیده در نهایت منجر به رکود جایگاه دانشگاه م یگردد. در این تحقیق با استفاده از آنالیز قوانین همبستگی و تحلیل کلاستر ، دانشجویان مشروطی دانشگاه صنعتی امیرکبیر مورد تحلیل قرار گرفته و ارتباطات و همبستگی های بین علل و عوامل تاثیرگذار بر افت تحصیلی آنها کشف گردید. روابط و قوانین کشف شده به مدیران دانشگاه در خصوص شناخت بهتر عوامل و همچنین کنترل آنها کمک شایانی م یکند.