سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کیان نجف زاده – سازمان بهره وری انرژی ایران
غلامرضا کبریایی طبری – سازمان بهره وری انرژی ایران
غلامرضا بیاتی – سازمان بهره وری انرژی ایران

چکیده:

مصرف برق موتورهای الکتریکی و سیستم های محرکه حـدود ۷۰ درصــد از مصــرف انــرژی الکتریکــی صــنایع را تشــکیل می دهد که بخـش عمـده ای از ایـن الکتروموتورهـا بـرای بـه حرکت درآوردن فن ها و پمپهـای سـانتریفوژ اختصـاص مـی یابند . این مصرف کننده ها در برخی از موارد لازم است که به مدت زیادی در شرایط کـ م بـار ی کـار کننـد ، و یـا اینکـه در فرآیندهایی خاص بایستی یک کنترل دقیق روی عملکرد آنهـا اعمال شود . در کلیه این موارد از روشهای مختلفی بـرای کنتـرل عملکـرد این بارها استفاده میشود که هر کدام از این روشها مـی توانـد تبعات متفاوتی از صرفه جـویی انـرژی و نیـز حجـم سـرمایه گذاری را به همراه داشته باشد . یکی از روشهای شـناخته شـده و بسـیار کـارا در ایـن مقولـه استفاده از سیستمهای کنترل فرکـانس (Variable Frequency Drives در موتورهای القایی است . در این مقاله ضـمن ارائـهمبانی صرفه جویی انرژی از طریقVFD ها، بکارگیری VFD( با استفاده از نگرشـهای متفـاوت ) در بخشـهایی از مصـارف داخلی یک واحد از نیروگاه طـوس شـامل فنهـای کندانسـور هوایی، فنهای برج خنـک کـن تـر و فـن سیرکولاسـیون گـاز احتراق مورد ارزیابی از دیدگاه های فنی ( صرفه جویی انرژی )
و اقتصــادی ( میــزان ســرمایه گــذاری لازم و زمــان بازگشــت سرمایه ) قرار گرفته است