سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود فرونچی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی
احمد رمضانی سعادت آبادی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی
سوسن دادبین – سازمان انرژی اتمی ایران مرکز پرتو فرایند
آرش رحیمی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در این مقاله تاثیر مخلوط دو پر کننده کند سوز کننده اشتعال یعنی بورات روی و هیدروکسید آلومینیم بر روی پلی پروپیلن پر شده با ترکیبات مذکور مورد مطالعه قرار گرفته است .برای افزایش
چسبندگی فیلر به ماتریس از پلی پروپیلن واکنش داده به انیدرید مالئیک همر اه با استئارات کلسیم استفاده شده است. مقاومت در مقابل اشتعال پذیری کامپوزیت های حاصل با استفاده از تست اندازه
گیری شاخص اکسیژن مشخص شده است . خصوصیات مکانیکی نمونه ها نیز با اندازه گیری تست کشش و ضربه مشخص شده است. نتایج بیانگر آنست که افزودن پلی پروپیلن دارای گروههای
انیدرید مالئیک خواص فیزیکی مکانیکی کامپوزیت های حاصل را افزایش می دهد . اگر چه به مقدار جزئی بر شاخص اکسیژن تاثیر منفی دارد . همچنین نتایج بیانگر آنست که تاثیر مخلوط دو ترکیب
کندسوزکننده اشتعال در بعضی از غلضتها بسیار بیشتر از حالتی می باشد که هر یک به تنهایی در غلظت آنها بکار رفته باشند.