سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ساره رفیعی –
دکتر زمان شاه محمدی –
دکتر محمود صبوحی صابونی –

چکیده:

در سالهای اخیر مطالعات بسیاری در زمینه مدلهای ریاضی بهره برداری بهینه از مخازن سدها انجام گرفته است که هدف از ارائه این مدلها هماهنگ ساختن توزیع آب ورودی به سد براساس توزیع آب مورد نیاز بوده است ،به نحویکه کمترین هزینه(بیشترین سود)با توجه به اهداف طرح حاصل گردد.این مسئله بویژه در مناطقی که میزان منابع آب کافی نبوده و نحوه توزیع آن با توزیع نیاز هم جهت نباشد،از اهمیت ویژه ای برخورداراست.دراین مقاله از مدل برنامه ریزی پویا برای دو حا لت دست یابی به مجموع انحرافات یکطرفه ازمقادیر آب مورد نیاز برای آبگیری سد کرج و میزان بهره برداری بهینه از آب این سداستفاده شده است.ازجمله معایب مدل برنامه ریزی پویا این است که گسسته سازی حجم مخزن بعنوان یک متغیر گسسته درنظر گرفته می شود..