سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه تهران
مجید خلقی – دانشیار گروه آبیاری دانشگاه تهران
عبدالحسین هروفر – استادیار گروه آبیاری دانشگاه تهران

چکیده:

افزایش جمعیت,ارتقاء سطح زندگی مردم, آلودگی منابع آب , توزیع نامناسب منابع آب و کمبود آن از جمله عواملی هستند که ضرورت بهره برداری بهینه از منابع آب را ایجاب می کنند . برنامه ریزی خطی , برنامه ریزی غیر خطی و برنامه ریزی پویا از روش های معمول و مورد استفاده در مدیریت بهینة منابع آب و بهره برداری از مخازن می باشد.در این میانبرنامه ریزی پویا به علتقابلیت حل مسائل خطی و غیر خطی و تطبیق آن با مسائل منابع آب از محبوبیت خاصی برخوردار است .کاربرد برنامه ریزی پویا برای سیستم های تک مخزنه در حالت های قطعی و احتمالاتی موفقیت آمیز بوده است .ولی کاربرد آن برایسیستم های چند مخزنه به علت بعددار شدن مسئله, مشکل می باشد. هر چند که الگوریتمهای برنامه ریزی پویای افزایشی, برنامه ریزی پویای گسسته,برنامه پویا با تقریبهای متوالی و …… توانسته اند تا حدی این مشکل را حل کنند. ولی این الگوریتمها در شروع کار نیاز به مسیر اولیه دارند و تعداد تکرار های مورد نیاز جهت همگرا شدن به جواب نهایی زیاد می باشد. الگوریتم جدید Folding که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد به مسیر اولیه نیاز نداردو تعداد تکرار های آن کمتر می باشد این الگوریتم بصورت مطالعه موردی, برای بهره برداری بهینهسیستم ۴ مخزنهLarson مورد استفاده قرار گرفته است.