سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علی یونسیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی
مریم بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

این مقاله در جستجوی ترکیب مزایای کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری بعنوان دو قابلیت پویای یکپارچه برای فرآیند مدیریت استراتژیک است و نشان می دهد که چگونه کارت امتیازی متوازن و فعالیتهای هوشین کانری می توانند به طور موثری یکدیگر را در مدیریت استراتژیک تکمیل نمایند. این مقاله به دنبال ارائه ی مدلی برای ترکیب این فعالیتهای سازمانی بلند مدت و کوتاه مدت، بعنوان چارچوبی برای سطح عالی سازمان در جهت مدیریت چارچوب استراتژیک سازمان می باشد تا بتوان اهداف مدیریت ارشد را به مدیریت روزانه پیوند زد. در این مقاله نگرشی ابتکاری نسبت به استراتژی اتخاذ می شود تا بررسی شود چگونه کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری قابلیت پویای سطح بالایی ارائه می دهند. در این راستا مطالعه ای موردی در شرکت مشاورین پگاه سیستم پیشرو ارائه می گردد تا مشخص شود اقدامات و سیاستهای مورد اجرا در شرکت مورد نظر تا چه اندازه با موارد مطرح شده در مدل یکپارچه سازگار است؟ این مطالعه نشان می دهد که مدیریت استراتژیک سازمان باید به استراتژیک بلند مدت و قابلیتهای کوتاه مدت بطور همزمان توجه نماید و در این رابطه قابلیتها و شایستگیهای محوری، مدیریت فرابخشی و ممیزی های مدیریت ارشد، نقش مهمی دارند و منجر به نگرش جدیدی نسبت به چارچوب استراتژیک می شوند که آنرا بعنوان سلسله مراتب تو در تویی از قابلیتهای پویا نشان میدهد.