سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسین حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمد غفاریان نیاسر – دانشکده مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف
مهدی وکیلیان – دانشگاه صنعتی شریف -دانشکده مهندسی برق
گئورگ قره پتیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله ابتدا سیم پیچ فشار قوی یک رانسفورماتور واقعی ،۵۰MVA -220/35 KV -بااستفاده ازتئوری خط انتقال چندسیمه ،((MTL=Multi-conductor)وTransmission Line-باپارامترهای وابسته به فرکانس،TANδوε)به کمک نرم افزار MATLAB مدلسازی و شبیه سازی شده و فرکانس های نوسانی سیم پیچ و اضافه ولتاژهای بین دیسکها محاسبه شده است و سپس با مقایسه نتایج آزمایشگاهی صحت مدلسازی تایید گردیده است . در ادامه بااستفاده از مدل فوق الذکر و با اعمال تغیرات لازم ، چگونگی رفتارPDمورد مطالعه قرار گرفته و روشی برای محل یابی آن در ترانسفورماتور ارائه و نتایج استخراج شده است.