سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین شیخ زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده معدن دانشگاه صنعتی اصفهان
نادر فتحیان پور – دانشیار دانشکده معدن دانشگاه صنعتی اصفهان
احمدرضا مختاری – استادیار دانشکده معدن دانشگاه صنعتی اصفهان
نادر صاحب الزمانی – کارشناس ارشد امور اکتشافات شرکت ملی صنایع مس ایران

چکیده:

به منظور بهرهبرداری حداکثر از دادههای خام ژئوفیزیکی و تفسیر دقیق منطبق بر واقعیتهای زمینشناسی این دادهها لازم است، تامدلسازی معکوس دادههای ژئوفیزیکی و کالیبراسیون آن با مغزههای حفاری گمانههای اکتشافی در هرنوع تیپ کانی سازی خاصی صورت پذیرد. مشکل عمده در کانسارهای فلزی به خصوص کانسارهای مس پورفیری وجود زونهای باIPبالا در مقاطع مدلسازی ژئوفیزیکی است که در حفاریها به صورت زونهایی با عیار مس پایین و عمدتاً پیریتی ظاهر میشوند. در این پژوهش سعی شده استتا با تلفیق دادههایIP/RS با اطلاعات زمینشناسی(سنگشناسی و آلتراسیون) حاصل از گمانههای حفاری در منطقه نوچون و بکارگیری آنالیز تمایز در این کانسار مناطق آنومال از مناطق زمینه جدا شود. با بکاربردن این متغیرها، نتایج حاصل از آنالیز تمایز نسبت به حالتی که در آن تنها از دادههایIP/RS استفاده شده است بهبود یافته و در نهایت منجر به ارائه یک مدل آماری خطی برای منطقه شده که با استفاده از آن میتوان زونهای با عیار مس بالا را از مناطق با عیار مس پایین کهIP بالایی دارند جدا نمود.