سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایمان فراست – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
معسود صادقی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
وحید تقی‌خانی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
سیروس قطبی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله کشش سطحی مواد غیرتجمعی (nonassociating) با استفاده معادلات حالت SAFT ساده شده و بهبود یافته (GV-SSAFT) محاسبه می‌گردد. در مدل جدید از معادله حالت GV-EOS به عنوا معادله مرجع استفاده می‌گردد. از این معادله در محاسبه دانسیته مایع و بخار مواد خالص در شرایط تعالی استفاده و سپس با بکارگیری معادله ماکلئود کشش سطحی سیالات دانسیته مایع و بخار مواد خالص در شرایط تعادلی استفاده و سپس با بکارگیری معادله ماکلئود کشش سطحی سیالات خالص مطالعه شده و در سه حالت محاسبه می‌گردند. در حالت اول از مقادیر پاراکور ارائه شده در مراجع که بر اساس ساختار مولکولی مواد می‌باشد مستقیماً استفاده می‌شود. در حالت دوم این کمیت به عنوان یک پارامتر قابل تنظیم و مستقل ازدما و در حالت سوم به عنوان پارامتر قابل تنظیم به صورت تابعی از دما جهت محاسبه کشش سطحی سیالات مورد مطالعه، در نظر گرفته می‌شود. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که معادله حالت جدید با در نظر گرفتن پاراکور به صورت تابعی از دما نتایج رضایت بخشی را به همراه دارد. نتایج اصل از معادله حالت جدید با نتایج حاصل از معادله PR مقایسه و بهبود نتایج در صورت بکارگیری معادله حالت جدید قابل مشاهده است.