سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیرحسین طاهرکردی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکدهی مهندسی کامپیوتر
مجید آلکایی طالقان –
محسن شریفی –

چکیده:

پیشرفتهای اخیر در زمینهی ارتباطات بیسیم و الکترونیک و فناوری رادیویی این امکان را بوجود آورده است تا بتوان حسگرهای کوچک را در یک محیط استقرار داده و با هزینهی پایین یک شبکهی حسگر را برای استفاده در طیف وسیعی از کاربردها برپا کرد. یک گام حیاتی برای رسیدن به چشمانداز کاربردهای موجود در شبکههای حسگر، طراحی یک معماری نرمافزاری برای سطوح مختلف کاربرد در این نوع از شبکهها میباشد که براساس محدودیتهای منابع و ماهیت ad-hoc موجود در این نوع از شبکهها، طراحی میگردد. در این مقاله با توجه به ماهیت شبکههای حسگر که یک شبکهی مبتنی بر داده میباشد و همچنین رویدادگرا بودن (event-driven فرایند دریافت دادهها در حسگرها، یک معماری برای نرمافزارهای کاربردی در سطح شبکههای حسگر ارایه میشود. این معماری از مفهوم Publish/Subscribe که مدلی رویدادگرا از ارتباطات شبکهای براساس دادهها است نشأت میگیرد. معماری ارایه شده با بهینهکردن میزان تبادل داده، عمر شبکه را افزایش خواهد داد و با برقراری ارتباط غیرهمزمان، بینام و پخشی بین مؤلفهها پایداری، قابلیت اطمینان، مقیاسپذیری و صحت سیستم را بهبود میبخشد