سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مهدی غضنفری – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
فرزاد تهم – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
مهرخ دیزج خلیلی – کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

چکیده:

در شرایط امروزی با افزایش فشارهای رقابتی و پیچیدگی های کسب وکار ازیک سو و محدودیت منابع از سوی دیگر، شایسته است سازمانها با هدف کسب و تقویت مزایای رقابتی، فعالیت های غیر اصلی و بخشی از فعالیت های اصلی را با بهره گیری از پتانسیل منابع خارجی انجام دهند. به دلیل ارزش افزائی این رهیافت، سوق یافتن سازمانها و صنایع به سمت بکارگیری پیمانکاران عمومی رو به افزایش است و در این صورت ضروریست پیمانکاران عمومی در راستای خدمت رسانی اثربخش به کارفرمایان و به منظور ارتقاء توانمندی و تسریع در ارائه خدمات با بکارگیری مفاهیم جدید مدیریتی بازنگری فرایندهای کاری خویش پرداخته و با مدیریتی یکپارچه خدماتی با کیفیتی در سطح رقابتی ارائه نمایند. بر این مبنا، مقاله حاضربه تشریح مراحل تعریف و بکارگیری مفاهیم SCM با هدف بهبود فرایند انتخاب، ارزیابی و ارتقای تامین کنندگان بطوراختصاصی برای شرکت هایGC اختصاص یافت و در نهایت با ارائه یک مدل تصمیم گیری نظام اجرائی برای شرکت های
پیمانکار عمومی طراحی شد.