سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جغفر غیومیان – دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
حسین حسینی پور – کارشناسی ارشد منابع آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگ
احمدرضا قاسمی – کارشناس ارشد آبشناسی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

شناسایی عوامل موثر بر کیفیت آب زیرزمینی مورئ توجه محققین مختلف قرار دارد. جهت بررسی تفصیلی اثر این عوامل ویژگی های زمین شناسی و فرآیندهایی نظیر تبادل یونی و بکارگیری روابط بین پارامترهای کیفیت لازم است. در این تحقیق از نسبتهای یونی به منظور تحلیل هیدروشیمی و بررسی منشا املاح منابع آب زیرزمینی دشت سرچاهان در استان هرمزگان استفاده شد و منابع املاح مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نسبتهای بدست آمده انحلال هالیت و نمکهای سولفاته از جمله کیزریت ، ژیپس و انیدریت عوامل اصلی شکل گیری ترکیب شیمیایی آب زیرزمینی دشت سرچاهان می باشند. بر اساس مهمترین عوامل شناسایی شده موثر بر کیفیت اب زیرزمینی یونهای همزاد شناسایی شده وعدم توازن بین آنها به عنوان نشانه هایی از منابع و فرآیندهای فرعی تاثیر گذار بر کیفیت منابع آب مورد توجه قرار گرفته است. بررسی روابط بین یونهای همزاد به کمک تفاضل غلظت نشان می دهد که علاوه بر منابع اصلی املاح انحلال کانیهای دیگری مانند تناردیت نیز در منابع آب دشت سرچاهان قابل توجه می باشد.